Energiatodistuksen tarkoitus

Energiatodistuksen tarkoituksena on mahdollistaa rakennuksen energiatehokkuuden arviointi ja sen vertaaminen muihin samaa tarkoitusta palveleviin rakennuksiin. Energiatodistusten toivotaan edistävän energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä rakennuksissa. Rakennukset kuluttavat Suomessa noin 40 % kokonaisenergiasta, joten rakennusten energiatehokkuuden parantamisella on merkitystä.

Energiatodistus

Tarvitsenko energiatodistuksen?

Energiatodistuksia on laadittu useita asuntoja sisältäville uudisrakennuksille vuodesta 2008 alkaen. Energiatodistuslakia muutettiin vuoden 2013 alussa ja uusi laki tuli voimaan 1.6.2013. Nyt energiatodistus tarvitaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikille uudisrakennuksille jo rakennuslupaa haettaessa. Olemassa olevat kerros-, rivi- ja ketjutalot, liike- ja toimistotalot sekä vuonna 1980 ja sen jälkeen käyttöön otetut pientalot tarvitsevat nykyisin energiatodistuksen myynti- ja vuokraustilanteissa. Sama vaatimus tulee koskemaan hoitoalan rakennuksia sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksia 1.7.2015 alkaen ja ennen 1980 käyttöön otettuja pientaloja 1.7.2017 alkaen. Kunnan rakennusvalvonta voi lisäksi lupaa vaativissa korjaus- ja muutostöissä edellyttää energiatodistuksen laatimista rakennukselle.

Energiatodistuksen voimassaolo ja sisältö

Energiatodistus on voimassa enintään 10 vuotta. Todistus sisältää runsaasti tietoa rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavista ominaisuuksista. Energiatodistusten laskennasta on pyritty poistamaan asukkaiden käyttötottumusten vaikutus energiankulutukseen, jolloin rakennusten energiankulutusta voidaan vertailla havainnollisemmin. Rakennus saa laskennallisen energiatehokkuutensa perusteella E-luvun, jonka perusteella rakennus saa energialuokituksen asteikolla A-G. A-luokan rakennukset kuluttavat vähiten energiaa ja G-luokan eniten. Rakennusluvan saamiseksi uudisrakennuksen tulee päästä vähintään C-luokkaan. A-luokituksen saaminen edellyttää energiatehokkaita rakenteita ja talotekniikkaa sekä runsasta uusiutuvan energian hyödyntämistä rakennuksen sähkö- ja lämmitysenergian sekä lämpimän käyttöveden tuotannossa.

Rakennuksen ominaisuudet selvitetään rakenne- ja taloteknisten suunnitelmien avulla. Olemassa olevien rakennusten ominaisuuksia selvitetään aina myös henkilökohtaisella tarkastuskäynnillä. Selvitettyjen ominaisuuksien perusteella lasketaan rakennuksen laskennallinen sähkö- ja lämmitysenergian kulutus. E-luku saadaan kertomalla laskennalliset kulutusarvot energiamuotojen kertoimilla ja jakamalla saatu kokonaisenergian kulutus rakennuksen lämmitetyllä pinta-alalla. Olemassa oleville rakennuksille ilmoitetaan myös aina todelliset energiankulutuslukemat, jos ne ovat saatavilla. Lisäksi olemassa oleville rakennuksille esitetään energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ja niiden vaikutus rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen ja E-lukuun.

Todistuksen laatijalla on oltava pätevyys

Energiatodistuksen saa laatia vain riittävän pätevyyden omaava henkilö. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan soveltuva koulutus tai sen korvaava työkokemus sekä näiden lisäksi suoritettu pätevyystentti. Todistuksen laatijoiden pätevyys on jaettu perustason- sekä ylemmän tason pätevyyteen. Alemman tason pätevyydellä saa käytännössä laatia energiatodistuksen muille kuin jäähdytystä tarvitseville uudisrakennuksille. Virallisen pätevyyden omaavat henkilöt löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilta, ks. linkki alla.

Energiakatselmus ja energiatodistus

Energiatodistus auttaa hahmottamaan mihin ja kuinka paljon rakennuksessa kuluu energiaa. Jos suunnitteilla on remontointi, voi todistuksen tietojen avulla tarkastella olisiko remontin yhteydessä järkevää parantaa myös energiatehokkuutta ja mitkä toimenpiteet olisivat kannattavimpia. Dynaamisen laskentatyökalun avulla voidaan tarkastella rakennuksen jäähdytysenergiantarpeen vähentämisvaihtoehtoja sekä optimoida rakennuksen jäähdytysjärjestelmän mitoitusta, jolloin voidaan välttää kallista ylimitoitusta. Vaikka dynaamista laskentatyökalua ei tarvitsisikaan energiatodistuksen laatimiseen, voi sen käyttämisestä hyötyä oleellisesti, kun tavoitteena ovat keskimääräistä paremmat sisäilmasto-olosuhteet.

Mitä tarjoamme

Kauttamme saat sekä ylemmän tason että perustason energiatodistuksen. Lisäksi suosittelemme energiatodistuksen ja energiakatselmuksen suorittamista samanaikaisesti, jolloin saat monipuolisemmin tietoa rakennuksen taloteknisten järjestelmien kunnosta ja energiatehokkuudesta mm. ylläpitosuunnitelmien ja remontointien laadintaan.

Lisätietoja energiatodistuksista löydät Motivan verkkosivuilta sekä Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen ARA:n verkkosivuilta.